سیستم شبكه كامپیوتر


سیستم شبكه كامپیوتر

امروزه كامپیوتر نقش مهمی را در سیستم دهی برنامه ها و فعالیت هی مراكز عمومی بر عهده دارد.


استفاده از نرم افزارهیی كه در ارائه خدمات به مشتریان و تسهیل و تسریع در فعالیتها كمك می نمید ین ضرورت را یجاب نموده است كه استفاده از یك نرم افزار در دفاتر مختلف اداری امكانپذیر باشد لذا اجری سیستم شبكه كامپیوتری در تمام مراكز كوچك و بزرگ از مدرسه تا دانشگاه و از یك شركت كوچك تا یك كارخانه، مهم و ضروری به نظر می رسد.