سطل زباله تمیز


سطل زباله تمیز


  • این سطل ها قابلیت نصب روی دیوار را دارند و در دو سایز كوچك و بزرگ تولید می شوند
  • محل استفاده سطل زباله تمیز در دفتر مدیران كنار میز و در سرویس بهداشتی روی دیوار كه زیر آنها قابل شستشو باشد