آب سردكن استیل تك شیر الی چهار شیر

 

در محل های عمومی و پر مصرف تامین آبسرد توسط آبسردکن های مخزن دار صورت می گیرد. این آبسردکن ها به صورت تک شیره، دو شیره، سه شیره و چهار شیره ارائه شده اند.

 
آب سردكن استیل تك شیر الی چهار شیر

آب سرد كن استیل تك شیر و دو شیر


آب سردكن استیل تك شیر الی چهار شیر

نمای نزدیك آب سرد كن استیل تك شیر


آب سردكن استیل تك شیر الی چهار شیر

نمای نزدیك آب سرد كن استیل دو شیر


آب سردكن استیل تك شیر الی چهار شیر

آب سرد كن استیل سه شیر


آب سردكن استیل تك شیر الی چهار شیر

نمای نزدیك آب سرد كن استیل سه شیر


آب سردكن استیل تك شیر الی چهار شیر

آب سرد كن استیل چهار شیر


آب سردكن استیل تك شیر الی چهار شیر


نمای نزدیك آب سرد كن استیل چهار شیر


  • آب سردكن استيل تك شير الي چهار شير با وان استيل نگير يك سال گارانتی موتور داراي مخزن ذخيره سازي

                                                                                            ملاحظه قیمت با ورود به فروشگاه آنلاین