سیستم سانترال تلفن


سیستم سانترال تلفن

امروزه بهره گیری از تلفن به عنوان یك ابزار مهم ارتباطی در مراكز اداری و آموزشی غیر قابل تردید می باشد؛ ارتباط بین بخشهی مختلف یك سازمان و ارتباط بخشهی سازمان با مخاطبین آنان انگیزه استفاده از یك سیستم سانترال مركزی مجهز را در مدیران بیشتر نموده اشت.

 

  • سیستم پاسخگوی خودكار
  • سیستم نمیشگر شماره تلفن تماس گیرنده
  • سیستم پشتیبان برق
  • سیستم درب باز كن
  • سیستم پیجینگ